Warsztaty „Zwiedzanie na bocianie”

WARSZTATY „ZWIEDZANIE NA BOCIANIE”

        W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu organizowane będą warsztaty z cyklu „Zwiedzanie na bocianie”. Zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu i będą miały różny charakter, np. zajęcia kulinarne, muzyczne, plastyczno-techniczne, ruchowe, taneczne. Każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w wybranych przez siebie warsztatach, a jego udział potwierdzany będzie podpisem rodzica na listach wywieszanych w szatniach kilka dni przed planowanymi warsztatami.

CELE WARSZTATÓW:

 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat Polski, a w szczególności miast takich jak: Warszawa,Kraków, Poznań, Wrocław,Toruń, Trójmiasto.
 • poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju,
 • poznawanie zabytków oraz dorobku kultury materialnej i niematerialnej (architektura, muzyka, taniec, itp.),
 • poznanie potraw charakterystycznych dla danego regionu,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i szacunku dla własnej ojczyzny,
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

POZNAWANE REGIONY:

 1. Warszawa (październik)
 2. Kraków (listopad)
 3. Poznań (styczeń)
 4. Wrocław (luty)
 5. Toruń(marzec)
 6. Trójmiasto (maj)

FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa/zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

METODY PRACY:

 • Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, prezentacja tańców, utworów muzycznych.
 • Metody słowne
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • Metody aktywizujące:
 • burza mózgów,
 • gry dydaktyczne.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy,
 • środki o charakterze graficznym i materialnym: historyjki obrazkowe, karty pracy, zdjęcia, widokówki, ilustracje, albumy, pamiątki rodzinne i regionalne,
 • techniczne środki audiowizualne.