Deklaracja dostępności


Przedszkole nr 259 „Leśna Bajka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 259 „Leśna Bajka”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-08-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzone przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Antosiewicz- KAntosiewicz@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
22 773 61 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wyznaczonymi koordynatorami w zakresie dostępności są:

 • dostępność architektoniczna– Karolina Antosiewicz – KAntosiewicz@eduwarszawa.pl
 • dostępność cyfrowa-Iwona Cioś – Bloch – ICios@eduwarszawa.pl
 • dostępności informacyjno – komunikacyjna– Karolina Antosiewicz – KAntosiewicz@eduwarszawa.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Możliwość dojazdu autobusem miejskim linii numer 198 lub pociągiem SKM do stacji Warszawa-Wesoła, następnie dojście piesze przez teren osiedla Plac Wojska Polskiego.

Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod budynek przedszkola oraz zaparkowania na specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu.

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Budynek posiada trzy wejścia zabezpieczone domofonem. Wejście główne oraz nowe skrzydło budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wejściowe oznaczone są żółtymi pasami kontrastowymi.

Przy dwóch wejściach do budynku znajduje się pochylnia. Wejście do sekretariatu jest po schodach. Brak klatki schodowej oraz windy i platform dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest parterowy.

Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz stolik i blat do przewijania dziecka.

Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym, który obejmuje teren wokół budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma tłumacza języka migowego. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie. Na budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.


Raport dostępności

Jeżeli chcesz pobrać deklarację dostępności kliknij –  TUTAJ

Skip to content