Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

07.00-8:20    Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:20-8:30    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

08:30-9:00    Śniadanie

09:00-9:45    Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:45-10:00    Gry i zabawy ruchowe.

10:00-10:30  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30-11:45  Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:45-12:00  Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00-12:30 Obiad

12:30-12:45 Dzieci starsze – odpoczynek poobiedni, tj. słuchanie bajek, opowiadań i muzyki.

12:45–14:15 Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci, zabawy tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

12:30-14:15  Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, tj. słuchanie bajek, opowiadań i muzyki.

14:15-14:30  Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14:30-15:00  Podwieczorek

15:00-16:30  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, rozmowy indywidualne, zajęcia dodatkowe

16:30-17:00  Rozchodzenie się dzieci.