Program i podstawa programowa


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedstawiamy również Państwu Program Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o który nauczycielki realizują treści kształcenia, zamierzenia oraz cele wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Plany miesięczne wychowawczo- dydaktyczne oraz zamierzenia są oparte o następujący program:

„Program Wychowania Przedszkolnego”, W.Żaba – Żabińska, W. Majewska, R. Paździo, Wyd. MAC Edukacja;

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja” A. Stalmach – Tkacz, K. Mucha

Programy dostępne są w placówce.

Skip to content